Table of Contents  |  Headwords: Alphabetical - Frequency  |  Wordforms: Alphabetical - Frequency  |  Help  |  About  |  Keyboard


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ ֆ


Headwords starting with 'Թ'.  93 items, 296 occurrences.
   3  Թաաթ
   1  Թաան
   1  Թաբասոն
   8  Թաբովր
   2  Թաբոր
   6  Թագղաթփաղասար
   2  Թադէոս
   1  Թադմոս
   2  Թաթանա
   1  Թալպիովթ
   2  Թակովիա
   1  Թակուաթա
   1  Թաղամի
   1  Թաղէ
   1  Թամա
   1  Թաման
   1  Թամանա
   2  Թամասի
   26  Թամար
   14  Թամնա
   5  Թամնաթա
   1  Թամնաթարէս
   2  Թամնաթսարա
   2  Թամնասաքար
   1  Թամուզ
   1  Թանա
   1  Թանաթեմ
   1  Թանայեմ
   6  Թանաք
   1  Թանուրիմ
   1  Թառաբբա
   1  Թասիրա
   2  Թատգաղ
   15  Թարա
   1  Թարաթա
   2  Թարակ
   1  Թարաղա
   1  Թարէ
   1  Թարթակ
   23  Թարշիշ
   1  Թաւսոբամ
   3  Թափթովթա
   2  Թափուա
   3  Թափսա
   1  Թաքնա
   1  Թեբէս
   1  Թեզբիա
   1  Թեզբուէ
   2  Թեկեղ
   3  Թեկեմինա
   1  Թեկեն
   1  Թեկով
   10  Թեկուա
   1  Թեկումադորեմ
   2  Թեղարսա
   1  Թեղեսիաս
   1  Թեղմեղէք
   2  Թեմա
   22  Թեման
   1  Թեմեղիք
   1  Թեմեսուս
   1  Թենաթսելով
   1  Թեսաղմու
   5  Թեսաղոնիկ
   2  Թերա
   1  Թերմաղէթ
   1  Թերմովթ
   1  Թերոնա
   15  Թերսա
   1  Թեւդաս
   2  Թէոդոտոս
   2  Թէոփիլէ
   1  Թիղոն
   1  Թիրա
   2  Թիրաս
   4  Թիւատիր
   1  Թիւմասփայէ
   7  Թոբէլ
   1  Թոլմելեմ
   1  Թոլմի
   3  Թողմա
   1  Թովա
   2  Թովբէլ
   3  Թովկիա
   6  Թովղա
   11  Թովմաս
   4  Թովու
   4  Թորգոմա
   1  Թուղ
   1  Թուղադ
   1  Թումա
   1  Թոքան
   1  ԹրակաCopyright (C) 2008-2009